Український ліцей Апостолівської міської ради Криворізького району Дніпропетровської області.

 

Дайте оцінку нашому сайту


Результаты

Моя Українка

Управління

 СТАТУТ ШКОЛИ 

IV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1.  УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ТА НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЯКЕ Є ПРЕДСТАВНИКОМ ВЛАСНИКА.

БЕЗПОСЕРЕДНЄ КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЗДІЙСНЮЄ ЙОГО ДИРЕКТОР. ДИРЕКТОРОМ МОЖЕ БУТИ ТІЛЬКИ ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ЯКИЙ МАЄ ВИЩУ ПЕДАГОГІЧНУ ОСВІТУ НА РІВНІ СПЕЦІАЛІСТА АБО МАГІСТРА, СТАЖ ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ НЕ МЕНШ ЯК 3 РОКИ.

ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ І ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ З ПОСАДИ УПРАВЛІННЯМ ОСВІТИ ТА НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗА ПОДАННЯМ ВІДДІЛУ ОСВІТИ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ПОДАННЯМ ДИРЕКТОРА З ДОТРИМАННЯМ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА.

4.2. ВИЩИМ ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Є ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ, ЩО СКЛИКАЮТЬСЯ НЕ МЕНШЕ ОДНОГО РАЗУ НА РІК.

ДЕЛЕГАТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ПРАВОМ ВИРІШАЛЬНОГО ГОЛОСУ ОБИРАЮТЬСЯ ВІД ТАКИХ ТРЬОХ КАТЕГОРІЙ:

-            ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ – ЗБОРАМИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ;

-            УЧНІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДРУГОГО-ТРЕТЬОГО СТУПЕНЯ – КЛАСНИМИ ЗБОРАМИ;

-            БАТЬКІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ – КЛАСНИМИ БАТЬКІВСЬКИМИ ЗБОРАМИ.

КОЖНА КАТЕГОРІЯ ОБИРАЄ ОДНАКОВУ КІЛЬКІСТЬ ДЕЛЕГАТІВ. ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ТАКА КІЛЬКІСТЬ ДЕЛЕГАТІВ: ВІД ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 50%, УЧНІВ 50%, БАТЬКІВ І ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКОСТІ 50%. ТЕРМІН ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ СТАНОВИТЬ 1 РІК. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПРАВОЧИННІ, ЯКЩО В ЇХНІЙ РОБОТІ БЕРЕ УЧАСТЬ НЕ МЕНШЕ ПОЛОВИНИ ДЕЛЕГАТІВ КОЖНОЇ З ТРЬОХ КАТЕГОРІЙ. РІШЕННЯ ПРИЙМАЄТЬСЯ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ ПРИСУТНІХ ДЕЛЕГАТІВ.

ПРАВО СКЛИКАТИ ЗБОРИ МАЮТЬ ГОЛОВА РАДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, УЧАСНИКИ ЗБОРІВ, ЯКЩО ЗА ЦЕ ВИСЛОВЛЮЮТЬСЯ НЕ МЕНШЕ ТРЕТИНИ ЇХ ЗАГАЛЬНОЇ КІЛЬКОСТІ, ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ВЛАСНИК.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

-            ОБИРАЮТЬ РАДУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЇЇ ГОЛОВУ, ВСТАНОВЛЮЮТЬ ТЕРМІН ЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ;

-            ЗАСЛУХОВУЮТЬ ЗВІТ ДИРЕКТОРА І ГОЛОВИ РАДИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-            РОЗГЛЯДАЮТЬ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ, МЕТОДИЧНОЇ І ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-            ЗАТВЕРДЖУЮТЬ ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, РОЗГЛЯДАЮТЬ ІНШІ НАЙВАЖЛИВІШІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-            ПРИЙМАЮТЬ РІШЕННЯ ПРО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ТА ІНШИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ;

4.3. У ПЕРІОД МІЖ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ ДІЄ РАДА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

4.3.1. МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ Є:

-              СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ І ГУМАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;

-              ОБ'ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО І УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВІВ, БАТЬКІВ, ГРОМАДСЬКОСТІ ЩОДО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;

-              ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ТА ДЕМОКРАТИЧНОГО СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;

-              РОЗШИРЕННЯ КОЛЕГІАЛЬНИХ ФОРМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ;

-              ПІДВИЩЕННЯ РОЛІ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.3.2. ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ РАДИ Є:

-              ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВЗАЄМОДІЇ З СІМ'ЄЮ, ГРОМАДСЬКІСТЮ, ДЕРЖАВНИМИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ;

-              ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ, ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;

-              ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ;

-              СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КЛІМАТУ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

-              СПРИЯННЯ ДУХОВНОМУ, ФІЗИЧНОМУ РОЗВИТКУ УЧНІВ ТА НАБУТТЯ НИМИ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ;

-              ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ, ТВОРЧИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ПЕДАГОГІВ;

-              СПРИЯННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ;

-              ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ЩОДО СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ І ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ УЧНІВ;

-              ІНІЦІЮВАННЯ ДІЙ, ЩО СПРИЯЛИ Б НЕУХИЛЬНОМУ ВИКОНАННЮ ПОЛОЖЕНЬ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОБОВ'ЯЗКОВОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;

-              СТИМУЛЮВАННЯ МОРАЛЬНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ, СПРИЯННЯ ПОШУКУ, ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ;

-              ЗМІЦНЕННЯ ПАРТНЕРСЬКИХ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ РОДИНАМИ УЧНІВ ТА ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

4.3.3. ДО РАДИ ОБИРАЮТЬСЯ ПРОПОРЦІЙНО ПРЕДСТАВНИКИ ВІД ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, УЧНІВ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ НАВЧАННЯ, БАТЬКІВ І ГРОМАДСЬКОСТІ. ПРЕДСТАВНИЦТВО В РАДІ Й ЗАГАЛЬНА ЇЇ ЧИСЕЛЬНІСТЬ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

РІШЕННЯ ПРО ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ РОБОТИ ЧЛЕНА РАДИ З БУДЬ-ЯКИХ ПРИЧИН ПРИЙМАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

НА ЧЕРГОВИХ ВИБОРАХ СКЛАД РАДИ ОНОВЛЮЄТЬСЯ НЕ МЕНШЕ НІЖ НА ТРЕТИНУ.

4.3.4. РАДА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДІЄ НА ЗАСАДАХ:

-              ПРІОРИТЕТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, ГАРМОНІЙНОГО ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, СУСПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ;

-              ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ;

-              КОЛЕГІАЛЬНОСТІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ;

-              ДОБРОВІЛЬНОСТІ І РІВНОПРАВНОСТІ ЧЛЕНСТВА;

-              ГЛАСНОСТІ.

РАДА ДІЄ ЗА ПЛАНОМ, ЩО ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.

КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЇХ ДОЦІЛЬНІСТЮ, АЛЕ МАЄ БУТИ НЕ МЕНШОЮ ЧОТИРЬОХ РАЗІВ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК.

ЗАСІДАННЯ РАДИ МОЖЕ СКЛИКАТИСЯ ЇЇ ГОЛОВОЮ АБО З ІНІЦІАТИВИ ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ВЛАСНИКА, А ТАКОЖ ЧЛЕНАМИ РАДИ.

РІШЕННЯ РАДИ ПРИЙМАЄТЬСЯ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ ЗА НАЯВНОСТІ НА ЗАСІДАННІ НЕ МЕНШЕ ДВОХ ТРЕТИН ЇЇ ЧЛЕНІВ.

У РАЗІ РІВНОЇ КІЛЬКОСТІ ГОЛОСІВ ВИРІШАЛЬНИМ Є ГОЛОС ГОЛОВИ РАДИ.

РІШЕННЯ РАДИ, ЩО НЕ СУПЕРЕЧАТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ УКРАЇНИ ТА СТАТУТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ДОВОДЯТЬСЯ В 7-ДЕННИЙ ТЕРМІН ДО ВІДОМА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, УЧНІВ, БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ТА ГРОМАДСЬКОСТІ.

У РАЗІ НЕЗГОДИ АДМІНІСТРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З РІШЕННЯМ РАДИ, СТВОРЮЄТЬСЯ УЗГОДЖУВАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО РОЗГЛЯДАЄ СПІРНЕ ПИТАННЯ.

ДО СКЛАДУ КОМІСІЇ ВХОДЯТЬ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ, АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

4.3.5. ОЧОЛЮЄ РАДУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ГОЛОВА, ЯКИЙ ОБИРАЄТЬСЯ ІЗ СКЛАДУ РАДИ.

ГОЛОВА РАДИ МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ.

ГОЛОВОЮ РАДИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ДИРЕКТОР ТА ЙОГО ЗАСТУПНИКИ.

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ РАДА МОЖЕ СТВОРЮВАТИ ПОСТІЙНІ АБО ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ З ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ РОБОТИ. СКЛАД КОМІСІЙ І ЗМІСТ ЇХ РОБОТИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РАДОЮ.

ЧЛЕНИ РАДИ МАЮТЬ ПРАВО ВНОСИТИ НА РОЗГЛЯД УСІ ПИТАННЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ, ПРОВЕДЕННЯМ ОЗДОРОВЧИХ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ.

4.3.6. РАДА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

-              ОРГАНІЗОВУЄ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ;

-              ВНОСИТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ ТИПУ, СТАТУСУ, ПРОФІЛЬНОСТІ НАВЧАННЯ, ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ТА МОВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН;

-              СПІЛЬНО З АДМІНІСТРАЦІЄЮ РОЗГЛЯДАЄ Й ЗАТВЕРДЖУЄ ПЛАН РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ВИКОНАННЯМ;

-              РАЗОМ З АДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СТАТУТУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              ЗАТВЕРДЖУЄ РЕЖИМ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              СПРИЯЄ ФОРМУВАННЮ МЕРЕЖІ КЛАСІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ОБҐРУНТОВУЮЧИ ЇЇ ДОЦІЛЬНІСТЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ;

-              ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ СПІЛЬНО З ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ ПРО ПРЕДСТАВЛЕННЯ ДО НАГОРОДЖЕННЯ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗОЛОТОЮ МЕДАЛЛЮ "ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ" АБО СРІБНОЮ МЕДАЛЛЮ "ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ" ТА НАГОРОДЖЕННЯ УЧНІВ ПОХВАЛЬНИМИ ЛИСТАМИ "ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ" ТА ПОХВАЛЬНИМИ ГРАМОТАМИ "ЗА ОСОБЛИВІ ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ";

-              РАЗОМ ІЗ ПЕДАГОГІЧНОЮ РАДОЮ ВИЗНАЧАЄ ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИБОРУ НАВЧАЛЬ­НИХ ПРЕДМЕТІВ, ВАРІАТИВНОЇ ЧАСТИНИ РОБОЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ, ВРА­ХОВУЮЧИ МОЖЛИВОСТІ, ПОТРЕБИ УЧНІВ, А ТАКОЖ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РЕ­ГІОНУ, СУСПІЛЬСТВА Й ДЕРЖАВИ;

-              ПОГОДЖУЄ РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗА КОЖНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК;

-              ЗАСЛУХОВУЄ ЗВІТ ГОЛОВИ РАДИ, ІНФОРМАЦІЮ ДИРЕКТОРА ТА ЙОГО ЗАСТУПНИ­КІВ З ПИТАНЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ;

-              БЕРЕ УЧАСТЬ У ЗАСІДАННЯХ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ З МЕТОЮ ОБГОВОРЕННЯ ПИ­ТАНЬ ПРО ПРИСВОЄННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ КАТЕГОРІЙ УЧИТЕЛЯМ;

-              ВИНОСИТЬ НА РОЗГЛЯД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ОР­ГАНІЗАЦІЇ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ;

-              ВИСТУПАЄ ІНІЦІАТОРОМ ПРОВЕДЕННЯ ДОБРОДІЙНИХ АКЦІЙ;

-              ВНОСИТЬ НА РОЗГЛЯД ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ТА ВІДПОВІДНОГО ОРГАНУ УПРАВ­ЛІННЯ ОСВІТОЮ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МОРАЛЬНОГО Й МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХО­ЧЕННЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;

-              ІНІЦІЮЄ РОЗГЛЯД КАДРОВИХ ПИТАНЬ ТА БЕРЕ УЧАСТЬ У ЇХ ВИРІШЕННІ;

-              СПРИЯЄ СТВОРЕННЮ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ ДОЗВІЛЛЯ, А ТАКОЖ ЗАЛУЧАЄ ГРО­МАДСЬКІСТЬ, БАТЬКІВ (ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ) ДО УЧАСТІ В КЕРІВНИЦТВІ ГУРТКАМИ, ІНШИМИ ВИДАМИ ПОЗАКЛАСНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ, ДО ПРОВЕДЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ ЗАХОДІВ З УЧНЯМИ;

-              РОЗПОДІЛЯЄ Й КОНТРОЛЮЄ КОШТИ ФОНДУ ЗАГАЛЬНОГО ОБОВ'ЯЗКОВОГО НА­ВЧАННЯ, ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ УЧНЯМ;

-              РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ;

-              БЕРЕ УЧАСТЬ ЗА ЗГОДОЮ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, В ОБСТЕ­ЖЕННІ ЖИТЛОВО-ПОБУТОВИХ УМОВ УЧНІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У НЕСПРИЯТЛИ­ВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ;

-              СПРИЯЄ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ БАТЬКІВ;

-              СПРИЯЄ ПОПОВНЕННЮ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ТА ПЕРЕДПЛАТІ ПЕРІОДИЧНИХ ВИ­ДАНЬ;

-              РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ ЗДОБУТТЯ ОБОВ'ЯЗКОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УЧНЯМИ;

-              ОРГАНІЗОВУЄ ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ХАРЧУВАННЯМ І МЕДИЧНИМ ОБСЛУГО­ВУВАННЯМ УЧНІВ;

-              РОЗГЛЯДАЄ ЗВЕРНЕННЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ З ПИ­ТАНЬ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              ВНОСИТЬ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО МОРАЛЬНОГО Й МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ УЧА­СНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ;

-              МОЖЕ СТВОРЮВАТИ ПОСТІЙНІ АБО ТИМЧАСОВІ КОМІСІЇ З ОКРЕМИХ НАПРЯМІВ РО­БОТИ.

-              СКЛАД КОМІСІЙ ТА ЗМІСТ ЇХ РОБОТИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РАДОЮ.

4.4. ПРИ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗА РІШЕННЯМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  СТВОРЮЄТЬСЯ І ДІЯТИ ПІК­ЛУВАЛЬНА РАДА.

4.5 МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ Є ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ВСІХ ГРОМАДЯН, ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ ОСОБИ, ЗАЛУ­ЧЕННЯ ШИРОКОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ.

4.5.1. ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ Є:

-              СПРИЯННЯ ВИКОНАННЮ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОБОВ'ЯЗКОВОСТІ ПО­ВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ;

-              СПІВПРАЦЯ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПІДПРИЄМСТ­ВАМИ, УСТАНОВАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ, ОКРЕМИМИ ГРОМАДЯНАМИ, СПРЯМОВАНА НА ПОЛІПШЕННЯ УМОВ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ У НА­ВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ;

-              ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ, СПОРТИВНОЇ, КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗА­КЛАДУ;

-     &nbfont-size:9.0pt;font-family:nbsp;span style=quot;;color:green-quot;serifsp;        ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНОГО ДОЗВІЛЛЯ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯ УЧНІВ, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ;

-              ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ФОНДУ ЗА­ГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО НАВЧАННЯ;

-              ЗАПОБІГАННЯ ДИТЯЧІЙ БЕЗДОГЛЯДНОСТІ;

-              СПРИЯННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЮ ВИПУСКНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              СТИМУЛЮВАННЯ ТВОРЧОЇ ПРАЦІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ;

-              ВСЕБІЧНЕ ЗМІЦНЕННЯ ЗВ'ЯЗКІВ МІЖ РОДИНАМИ УЧНІВ ТА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛА­ДОМ.

4.5.2. ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ФОРМУЄТЬСЯ У СКЛАДІ  7  ОСІБ З ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВИХ ОР­ГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА САМОВРЯДУВАННЯ, ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗА­ЦІЙ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ОКРЕМИХ ГРОМАДЯН, У ТОМУ ЧИСЛІ ІНОЗЕМНИХ.

ЧЛЕНИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ОБИРАЮТЬСЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ НАВЧАЛЬНОГО ЗА­КЛАДУ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

ЧЛЕНИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ПРАЦЮЮТЬ НА ГРОМАДСЬКИХ ЗАСАДАХ.

НЕ ДОПУСКАЄТЬ­СЯ ВТРУЧАННЯ ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС (ВІДВІ­ДУВАННЯ УРОКІВ ТОЩО) БЕЗ ЗГОДИ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

У ВИПАДКАХ, КОЛИ ХТОСЬ ІЗ ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ВИБУВАЄ, НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ НА ЙОГО МІСЦЕ ОБИРАЄТЬСЯ ІНША ОСОБА.

4.5.3. ПІКЛУВАЛЬНА РАДА ДІЄ НА ЗАСАДАХ:

-              ПРІОРИТЕТУ ПРАВ ЛЮДИНИ, ГАРМОНІЙНОГО ПОЄДНАННЯ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ, СУС­ПІЛЬСТВА, ДЕРЖАВИ;

-              ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ;

-              САМОВРЯДУВАННЯ;

-              КОЛЕГІАЛЬНОСТІ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ;

-              ДОБРОВІЛЬНОСТІ Й РІВНОПРАВНОСТІ ЧЛЕНСТВА;

-              ГЛАСНОСТІ.

РОБОТА ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ПЛАНУЄТЬСЯ ДОВІЛЬНО. КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ ВИЗНАЧАЄ­ТЬСЯ ЇХ ДОЦІЛЬНІСТЮ, АЛЕ, ЯК ПРАВИЛО, НЕ МЕНШ НІЖ ЧОТИРИ РАЗИ НА РІК.

ПОЗА­ЧЕРГОВІ ЗАСІДАННЯ МОЖУТЬ ПРОВОДИТИСЬ ТАКОЖ НА ВИМОГУ ТРЕТИНИ І БІЛЬШЕ ЇЇ ЧЛЕНІВ.

ЗАСІДАННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ Є ПРАВОМОЧНИМ, ЯКЩО НА НЬОМУ ПРИСУТНІ НЕ МЕ­НШЕ ДВОХ ТРЕТИН ЇЇ ЧЛЕНІВ.

РІШЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ПРИЙМАЄТЬСЯ ПРОСТОЮ БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.

ПІКЛУ­ВАЛЬНА РАДА ІНФОРМУЄ ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ У ДОСТУПНІЙ ФОРМІ НА ЗБОРАХ, У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ЧЕРЕЗ СПІЛЬНІ СТЕНДИ ТОЩО.

РІШЕННЯ ПІКЛУВАЛЬ­НОЇ РАДИ В 7-ДЕННИЙ ТЕРМІН ДОВОДЯТЬСЯ ДО ВІДОМА КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТ­НЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, БАТЬКІВ, ГРОМАДСЬКОСТІ, ЇХ ВИКОНАННЯ ОРГАНІЗО­ВУЄТЬСЯ ЧЛЕНАМИ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ.

4.5.4. ОЧОЛЮЄ ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ ГОЛОВА, ЯКИЙ ОБИРАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ГОЛОСУВАННЯ НА ЇЇ ЗАСІДАННІ З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ.

З ЧИСЛА ЧЛЕНІВ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ ОБИРАЮТЬСЯ ЗАСТУПНИК ТА СЕКРЕТАР.

ГОЛОВА ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ:

-              СКЛИКАЄ Й КООРДИНУЄ РОБОТУ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ;

-              ГОТУЄ Й ПРОВОДИТЬ ЗАСІДАННЯ, ЗАТВЕРДЖУЄ РІШЕННЯ ПІКЛУВАЛЬНОЇ РАДИ;

-              ВИЗНАЧАЄ ФУНКЦІЇ ЗАСТУПНИКА, СЕКРЕТАРЯ ТА ІНШИХ ЧЛЕНІВ;

-              ПРЕДСТАВЛЯЄ ПІКЛУВАЛЬНУ РАДУ В УСТАНОВАХ, ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ОРГАНІЗА­ЦІЯХ З ПИТАНЬ, ВІДНЕСЕНИХ ДО ЇЇ ПОВНОВАЖЕНЬ.

ГОЛОВА ПІКЛУ­ВАЛЬНОЇ РАДИ МАЄ ПРАВО ДЕЛЕГУВАТИ СВОЇ ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНАМ ПІК­ЛУВАЛЬНОЇ РАДИ.

4.5.5. ПІКЛУВАЛЬНА РАДА МАЄ ПРАВО:

-              ВНОСИТИ НА РОЗГЛЯД ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТ­НЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРОПОЗИ­ЦІЇ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ, НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ, НАУКОВОЇ, КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ, КОРЕКЦІЙНО-ВИХОВНОЇ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

-              ЗАЛУЧАТИ ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              ВЖИВАТИ ЗАХОДИ ДО ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ Й НАВЧАЛЬНО-МЕТО­ДИЧНОЇ БАЗИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              СТИМУЛЮВАТИ ТВОРЧУ ПРАЦЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, УЧНІВ;

-              БРАТИ УЧАСТЬ У РОЗГЛЯДІ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН З ПИТАНЬ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, З МЕТОЮ СПРИЯННЯ ЇХ ВИРІШЕННЮ У ВСТА­НОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ;

-              СТВОРЮВАТИ КОМІСІЇ, ІНІЦІАТИВНІ ГРУПИ, ДО СКЛАДУ ЯКИХ ВХОДЯТЬ ПРЕДСТАВ­НИКИ ГРОМАДСЬКОСТІ, ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ, БАТЬКИ АБО ОСОБИ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ, ПРЕДСТАВНИКИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

4.6. ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ:

-              ЗДІЙСНЮЄ КЕРІВНИЦТВО ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ, ЗАБЕЗПЕЧУЄ РАЦІОНАЛЬ­НИЙ ДОБІР І РОЗСТАНОВКУ КАДРІВ, СТВОРЮЄ НЕОБХІДНІ УМОВИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ФАХОВОГО Й КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ ПРАЦІВНИКІВ;

-              ОРГАНІЗОВУЄ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС;

-              ЗАБЕЗПЕЧУЄ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, РІВ­НЕМ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ У НАВЧАННІ;

-              ВІДПОВІДАЄ ЗА ЯКІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ;

-              СТВОРЮЄ НЕОБХІДНІ УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ ТА ПОЗАШКІЛЬ­НІЙ РОБОТІ, ПРОВЕДЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ;

-              ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧ­НИХ ТА ПРОТИПОЖЕЖНИХ НОРМ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ;

-              ПІДТРИМУЄ ІНІЦІАТИВИ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХО­ВАННЯ, ЗАОХОЧЕННЯ ТВОРЧИХ ПОШУКІВ, ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РО­БОТИ ПЕДАГОГІВ;

-              ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПРАВА УЧНІВ НА ЗАХИСТ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ФОРМ ФІЗИЧНОГО АБО ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА;

-              ПРИЗНАЧАЄ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ, ЗАВІДУЮЧИХ НАВЧАЛЬНИМИ КАБІНЕТАМИ, МАЙСТЕРНЯМИ, НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИМИ ДІЛЯНКАМИ;

-              КОНТРОЛЮЄ ОРГАНІЗАЦІЮ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧ­НІВ;

-              ЗДІЙСНЮЄ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАЦІВНИКАМИ У ВСТАНОВЛЕНІ ТЕР­МІНИ ОБОВ'ЯЗКОВИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ І НЕСЕ ЗА ЦЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ;

-              РОЗПОРЯДЖАЄТЬСЯ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ ШКІЛЬНИМ МАЙНОМ І КОШ­ТАМИ;

-              ВИДАЄ У МЕЖАХ СВОЄЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НАКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ І КОНТРО­ЛЮЄ ЇХ ВИКОНАННЯ;

-              ЗА ПОГОДЖЕННЯМ ІЗ ПРОФСПІЛКОВИМ КОМІТЕТОМ ЗАТВЕРДЖУЄ ПРАВИЛА ВНУТ­РІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ, ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬ­НОГО ЗАКЛАДУ;

-              СТВОРЮЄ УМОВИ ДЛЯ ТВОРЧОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, ПО­ШУКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ НИМИ ЕФЕКТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ;

-              НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРЕД УЧНЯМИ, БАТЬКАМИ, ПЕ­ДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ТА ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ, ЗАСНОВНИКОМ, МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

4.7. ОБСЯГ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНО­ДАВСТВА ДИРЕКТОРОМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ І ЗАТВЕРДЖУЄТЬСЯ ВІДДІЛОМ ОСВІТИ КРАСНОГВАРДІЙСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ.

ОБСЯГ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ МОЖЕ БУТИ МЕНШЕ ТАРИФНОЇ СТАВКИ (ПОСА­ДОВОГО ОКЛАДУ) ЛИШЕ ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА.

ПЕРЕРОЗПОДІЛ ПЕДАГОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ДОПУС­КАЄТЬСЯ ЛИШЕ У РАЗІ ЗМІНИ КІЛЬКОСТІ ГОДИН З ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ, ЩО ПЕРЕДБА­ЧАЄТЬСЯ РОБОЧИМ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ, АБО ЗА ПИСЬМОВОЮ ЗГОДОЮ ПЕДАГОГІЧ­НОГО ПРАЦІВНИКА З ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ.

4.8. У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ СТВОРЮЄТЬСЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ ДОРАДЧИЙ КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН - ПЕДАГОГІЧНА РАДА. 

ГОЛОВОЮ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ Є ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

4.9. ПЕДАГОГІЧНА РАДА РОЗГЛЯДАЄ ПИТАННЯ:

-              УДОСКОНАЛЕННЯ І МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРО­ЦЕСУ, ПЛАНУВАННЯ ТА РЕЖИМУ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ;

-              ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО НАСТУПНИХ КЛАСІВ І ЇХ ВИПУСКУ, ВИДАЧІ ДОКУМЕН­ТІВ ПРО ВІДПОВІДНИЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ, НАГОРОДЖЕННЯ ЗА ДОСЯГНЕННЯ У НА­ВЧАННІ;

-              ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ, РОЗВИТКУ ЇХНЬОЇ ТВОР­ЧОЇ ІНІЦІАТИВИ, ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ДО­СЯГНЕНЬ НАУКИ І ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ;

-              МОРАЛЬНОГО ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАОХОЧЕННЯ УЧНІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ НАВЧАЛЬ­НОГО ЗАКЛАДУ.

4.10. РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ПЛАНУЄТЬСЯ В ДОВІЛЬНІЙ ФОРМІ ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. КІЛЬКІСТЬ ЗАСІДАНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЇХ ДОЦІЛЬНІСТЮ, АЛЕ НЕ МОЖЕ БУТИ МЕНШЕ ЧОТИРЬОХ РАЗІВ НА РІК.

ЧЛЕНИ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ МАЮТЬ ПРАВО ВИНОСИТИ НА ЇЇ РОЗГЛЯД АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.